Hank's Texas Grill"> Hank's Texas Grill"> Hank's Texas Grill - Mckinney, TX - Jan 26, 2018"> Hank's Texas Grill in Mckinney on Nov 22, 2017.">